News Update

18.02.2563

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor: LCC)

18 กุมภาพันธ์ 2563 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา (LANNA Creative Corridor) หรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor: NEC) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วม ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ในภาคเหนือ จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาเป้าหมาย ได้แก่ การออกแบบ งานฝีมือ ดนตรี และศิลปะดิจิทัล จำนวน 10 ราย โดยมีประเด็นสำคัญด้านปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เมือง และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม เช่น ไลฟ์เฮ้าส์ ห้องอัดเสียง พื้นที่แสดงงานศิลปะ ฯลฯ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและด้านค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยจะรวบรวมข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนานิเวศสร้างสรรค์ (Creative Ecosystem) หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน/การใช้ชีวิตของนักสร้างสรรค์ และสร้างธุรกิจให้เติบโตในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และลำปาง รวมถึงนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาในการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

Posted in news on ก.พ. 18, 2020