News Update

30.09.2565

CEA ร่วมกับ KU จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ miniTCDC LINK

30 กันยายน 2565 – นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) พร้อมด้วย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC LINK เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการออกแบบ ให้แก่สถานศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ มีข้อได้เปรียบและศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก


นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “CEA ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการขยายองค์ความรู้ด้านการออกแบบไปสู่สถาบันการศึกษา จากพันธกิจดังกล่าว เราจึงได้ขยาย โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC Link ไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ (1) บางเขน  (2) วิทยาเขตศรีราชา (3) วิทยาเขตกำแพงแสน และ (4) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งทาง CEA ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับทางสำนักหอสมุด บางเขน และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ในส่วนของการจัดเวิร์กช็อปหรือบริการความรู้เรื่องการทำธุรกิจสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับความตั้งใจของ CEA ในการส่งเสริมองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการศึกษาและการเตรียมพร้อมในการทำธุรกิจ สำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ มินิ ทีซีดีซี ลิงค์ จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทันสมัยและเหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในปัจจุบัน บริการหนังสือด้านการออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นข้อมูลวัสดุ ธุรกิจ แฟชั่น และดิจิทัลมีเดีย โดยฐานข้อมูลออนไลน์ระดับโลกเหล่านี้ เป็นเหมือนแหล่งองค์ความรู้ขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ามาแสวงหาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำกลับไปต่อยอดวิชาชีพของตนเองต่อไป”

ด้าน ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศจากองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ตามนโยบายเชิงรุก “KUniverse” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานให้สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย สิ่งเหล่านี้จะสอดคล้องกับการดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ที่ได้จัดตั้ง โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC Link การผสานความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจสร้างสรรค์ ขยายผลออกไปในวงกว้าง ส่งเสริมองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ”

Posted in news on ก.ย. 30, 2022