News Update

27.09.2565

CEA ร่วมกับ Amarin Group จัดนิทรรศการ Community Onwards อัตลักษณ์ชุมชนสู่การส่งต่อเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้งาน Smart Community - Sustainability Expo SX2022

มาร่วมสำรวจวิธีปลุกพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผ่านเทศกาลและกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ Pattani Decoded จ.ปัตตานี, Creative Nakorn จ.นครศรีธรรมราช, Sakon Junction จ.สกลนคร และ Korat Crafting Lab จ.นครราชสีมา เมื่อ “ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น” ถูกสื่อสารผ่านกิจกรรม ทำให้มองเห็นความเข้มแข็งของชุมชนและรูปแบบการส่งต่อคุณค่าเมืองแก่คนรุ่นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

 

นิทรรศการ “Community Onwards: อัตลักษณ์ชุมชนสู่การส่งต่อเมือง” จัดทำโดยได้รับความร่วมมือจาก อมรินทร์กรุ๊ป และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ภายใต้งาน Smart Community - Sustainability Expo SX2022 โซน BETTER COMMUNITY ชั้น G ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. นำเสนอการถ่ายทอดกระบวนการคิดและต่อยอดการสร้างเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ พัฒนาสินค้าและบริการของแต่ละพื้นที่ สู่การสร้าง “ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น” ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่ทำให้คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ กลับเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาเมืองได้อย่างกลมกลืน และสร้างเมืองนั้น ๆ ให้สามารถ “น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว”  

“Community Onwards: อัตลักษณ์ชุมชนสู่การส่งต่อเมือง” นำเสนอ 4 จังหวัดการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จากโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) ได้แก่

จังหวัดปัตตานี 
เทศกาล ‘Pattani Decoded’ หรือ ‘ปัตตานีดีโคตร’ ภายใต้ธีม ‘Garam Manis หรือ ‘เกลือหวานปัตตานี’ โดยกลุ่ม มลายูลิฟวิ่ง (MELAYU LIVING) กลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์ในย่านเมืองเก่าปัตตานี ถ่ายทอดการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่อยู่คู่กับปัตตานีมานับร้อยปี อย่าง ‘เกลือหวาน’ มาตีความใหม่ผ่านการออกแบบและจัดแสดงงานเกี่ยวกับเกลือหวานปัตตานีในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและร่วมกันหาทางออก เพื่อไม่ให้เกลือหวานซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสูญหายไปกับกาลเวลา เทศกาลฯ นี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการเดิมที่มีอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อไป 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศกาล ‘Creative Nakorn’ หรือ ‘ครีเอทีฟนคร’ โดย กลุ่มครีเอทีฟนคร (Creative Nakhon) นำเสนอภาพของงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารอัตลักษณ์ของท้องถิ่น แหล่งรวมของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม และจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างย่านและเมืองโดยรอบ ในการนำความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และผลงานศิลปะ มาต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในย่านท่าวัง-ท่ามอญ ผ่านการทำงานเทศกาลสร้างสรรค์ “ครีเอทีฟนคร” โดยมีการเชื่อมโยงกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม 

จังหวัดสกลนคร
เทศกาลงานสร้างสรรค์ ‘Sakon Junction’ หรือ‘สกลจังซั่น’ โดย กลุ่มสกลเฮ็ด และ กลุ่มภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่ย่านเมืองเก่าสกลนคร เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการนำความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการพัฒนามิติต่าง ๆ ของเมือง นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นด้วยสินทรัพย์ท้องถิ่น ผ่านนิทรรศการศิลปะ งานออกแบบ และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่จะสืบทอดองค์ความรู้ดั้งเดิมและยกระดับศักยภาพของพื้นที่ ไปสู่การขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต

จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรม“Korat Crafting Lab มองผ่านเส้นเล่นผ่านไหม” แพลตฟอร์มการต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคราช ที่เป็นเสมือนห้องทดลองให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอโอกาสในการต่อยอดอุตสาหกรรมผ้าไหมโคราช จากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีควบคู่ไปกับวิธีการดั้งเดิมจากผู้ประกอบการในชุมชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการอื่น ๆ ในโซน BETTER COMMUNITY ที่นำเสนอเรื่อง GREEN AND DIGITAL SOLUTIONS โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ และการนำเสนอแนวคิดสำหรับการสร้าง SMART COMMUNITY ในอนาคตด้วยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ ร่วมค้นหาคำตอบของชุมชนสมาร์ทที่ยั่งยืนได้ที่งาน Smart Community - Sustainability Expo SX2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SX.SustainabilityExpo
และ www.sustainabilityexpo.com

Posted in news on ก.ย. 27, 2022