News Update

12.08.2565

CEA ร่วมกับ เชียงราย ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ยกระดับสู่สากล เปิดงาน Co-create Chiang Rai 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น จัดงาน “Co-create Chiang Rai 2022” เมืองแห่งการออกแบบสำหรับทุกคน ในวันที่ 11-17 สิงหาคม 2565 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก บริเวณ ย่านในเวียง จังหวัดเชียงราย เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้ “โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย” หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) ปั้นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่า เชียงราย หนุนพัฒนาศักยภาพพื้นที่และเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและนวัตกรรม ปั้นเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) ในด้านการออกแบบ (City of Design) ต่อไป โดยได้จัดพิธีเปิด “Co-create Chiang Rai 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานไนท์บาซาร์ เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมให้ข้อมูล

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า “เชียงราย เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุที่ล้วนมีรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นที่มีความพิเศษเฉพาะตัว และด้วยความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ทำให้เชียงรายให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเมืองด้วยศิลปะและการออกแบบ จนได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่เปรียบเสมือนบ้านของศิลปิน พร้อมทั้งยังมีเป้าหมายแก้ปัญหาเมืองให้ครอบคลุมทุกมิติให้การออกแบบเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองให้เป็นมิตรที่ดีสำหรับทุกคน โดยได้นำร่องย่าน “ในเวียง” ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัด พร้อมยกระดับ เชียงราย สู่การเข้าร่วมเป็นเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก อย่างองค์การยูเนสโก ในสาขา ด้านการออกแบบ (City of Design) ในปี 2565”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “นครเชียงราย เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และชุมชนที่เข้มแข็ง เทศบาลนครเชียงรายมีความพร้อมและศักยภาพต่อการพัฒนาเมืองนครเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2030 (Sustainable Development Goals-SDGs) โดยใช้มิติต้นทุนด้านต่าง ๆ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้จัดทำ "โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย (Creative Cities Network)" ขึ้น และได้จัดกิจกรรมต้นแบบ อย่าง Co-create Chiang Rai 2022 ร่วมกับ CEA ส่วนภาคจังหวัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลุ่มเชียงรายคราฟท์ นักสร้างสรรค์ และศิลปิน การจัดงานในครั้งนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของผู้คน ชุมชน และพื้นที่สร้างสรรค์โดยรอบเมืองเก่า นครเชียงราย ให้สามารถก้าวต่อได้อย่างยั่งยืน”

ทางด้าน นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า “สำหรับการจัดงาน Co-create Chiang Rai 2022 ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ได้มาร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะรอบย่านเมืองเก่า จากการที่ CEA ได้เข้ามาสำรวจศักยภาพของพื้นที่ย่านในเวียง ภายใต้โครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ TCDN จึงพบว่า เชียงราย มีสินทรัพย์ด้านวัฒนธรรม ศิลปะ และความหลากหลายของเชื้อชาติ ประกอบกับจังหวัดมีนโยบายด้านการพัฒนาเมืองด้วยการออกแบบ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  1. การพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน  2. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจุดค้าขายของเมือง 3. การปรับภูมิทัศน์เส้นทางม้าลาย และ 4. การทดลองปรับการใช้พื้นที่ภายในอาคารไนท์บาซาร์ ให้เป็น Chiang Rai Night Bazaar Creative Spaceสำหรับกิจกรรม “Co-create Chiang Rai 2022” ประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาพื้นที่รอบระบบขนส่งมวลชน (TOD-Mixed Use Development)
การพัฒนาระบบขนส่งขนาดย่อยที่อยู่ใจกลางเมืองทำหน้าที่เชื่อมต่อการเดินทางภายในเมือง สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนทัศนียภาพที่เอื้อต่อการเดินทาง พร้อมทั้งยังมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม โดยประกอบไปด้วย

 • พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Creative Hub)
  พื้นที่ของชุมชนนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ และศิลปิน ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะใช้ทำงาน จัดแสดงผลงาน ไปจนถึงพื้นที่สำหรับการขาย
 • พื้นที่สีเขียว (Pocket Park)
  พื้นที่สีเขียวขนาดเล็กที่ผสมกลมกลืนไปกับเมืองอย่างลงตัว เป็นพื้นที่สำหรับผ่อนคลาย หรือให้ผู้คนได้หยุดนั่งพักระหว่างเดินทาง
 • ระบบเชื่อมต่อการขนส่งขนาดเล็ก (Feeder) 
  การเพิ่มจุดรับส่ง และจำนวนรอบของรถราง เอื้อให้คนในเมืองเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะของเมืองได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 


2. การพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ (Connecting route)
การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเดินเท้า และขนส่งขนาดเล็กของเมือง

 • เส้นทางเดินเท้า 10 นาที ในเมือง และแผนที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  การจัดทำแผนที่แนะนำสถานที่สำคัญ เชื่อมต่อเส้นทางหลายรูปแบบ เพื่อให้คนสามารถเดินทางด้วยเท้าสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 นาที สามารถไปได้ทั้งวัด ร้านอาหาร และคาเฟ่ เป็นต้น
 • ป้ายบอกทาง / ป้ายจุดรับส่งขนส่งขนาดเล็ก
  การทดลองเพื่อแก้ปัญหาป้ายบอกทางในเมือง ที่ควบรวมข้อมูลสำคัญ ทั้งบอกทิศทาง ให้ข้อมูลสถานที่สำคัญ บอกเส้นทางการเชื่อมต่อ เพื่อลดจำนวนป้าย และปรับแก้การจัดวางที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดิน

3. การพัฒนาบรรยากาศการเดิน (Walkable ambience Development)
การสร้างความปลอดภัยสำหรับการเดินเท้า โดยการเพิ่มจุดของทางม้าลายที่มีการสัญจรของผู้คน เชื่อมทางม้าลายให้มีระยะยาวไกลขึ้น ขยายขนาดทางม้าลาย ตลอดจนทดลองนำอัตลักษณ์ของพื้นที่มาสร้างเป็นลวดลายให้กับทางม้าลาย 

4. การสร้างกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดความเคลื่อนไหวของธุรกิจ (Creative Business Network Activities)
การทดลองปรับการใช้งานของพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้งานภายในอาคารไนท์บาซาร์ ให้เป็น ‘Chiang Rai Night Bazaar Creative Space’ เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำงานหรือจัดกิจกรรมของกลุ่มนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และศิลปิน กลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายให้มาทำงานร่วมกัน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

 • Exhibition: การจัดทำนิทรรศการของกลุ่มนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นเชียงราย เช่น นิทรรศการภาพถ่าย‘เชียงรายผ่านเลนส์’
 • Music and Performance art: การแสดงดนตรี และศิลปะการแสดง และกลุ่มศิลปินนักสร้างสรรค์ชาวเชียงราย
 • Pop-up Market: การจัดตลาดนัดสร้างสรรค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานของกลุ่มนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ และศิลปินกว่า 25 ร้านค้า
 • Workshop: การจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสอนทำงานฝีมือ หรือผลงานสร้างสรรค์ ในแบบฉบับเมืองเชียงราย

ติดตามความเคลื่อนไหวของ CEA กับการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) และเมืองสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ประเทศไทยต่อไป 

#CocreateChiangRai2022
#ChiangRai
#TCDN
#CEA 


 

Posted in news on ส.ค. 12, 2022