News Update

20.03.2562

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER)

miniTCDC_Center-Opening-20032019_01.jpg

14 มีนาคม 2562 – นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและการตลาด และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมเปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ให้สอดคล้องไปกับการเติบโตของธุรกิจสร้างสรรค์ได้อย่างประสิทธิภาพ

miniTCDC_Center-Opening-20032019_02.jpg

miniTCDC_Center-Opening-20032019_03.jpg

โดย ภายใน miniTCDC CENTER ประกอบไปด้วยหนังสือด้านการออกแบบ จำนวน 500 เล่มต่อปีการศึกษา ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 ชิ้นต่อปีการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ รวมไปถึงการจัดแสดงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาคแหล่งที่ 6 ของประเทศไทย

ทั้งนี้ miniTCDC CENTER สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

Posted in news on มี.ค. 20, 2019