News Update

19.03.2563

CEA เปิดศูนย์ TCDC ขอนแก่น ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กระตุ้นพลังท้องถิ่นอีสาน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ภาคอีสาน โดยทำพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบที่จังหวัดขอนแก่น หรือ TCDC ขอนแก่น อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอีสาน ซึ่งมีศักยภาพและมีความสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและวัฒนธรรม จนสามารถต่อยอดและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร. อรรชกา ศรีบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันตีกลองในพิธีเปิดศูนย์ TCDC ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ


ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การเปิด TCDC ขอนแก่น จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรื่อง “Empowering Isan : คิด สร้างสรรค์ เศรษฐกิจอีสาน” เพื่อเป็นการสะท้อนถึงภารกิจของสำนักงานฯ ในการส่งเสริมให้เกิดการนำสินทรัพย์ วัฒนธรรม และจุดแข็งในด้านต่าง ๆ ของภาคอีสานมาพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมและโครงการใน 3 ด้านสำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรสร้างสรรค์ การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ และการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งภาคอีสานอย่างแท้จริง 

ทางด้าน ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณ TCDC ขอนแก่น ให้กลายเป็น Creative Park หรือพื้นที่ด้านการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ   และ CEA นับเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์สำคัญที่จะมาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น และเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะสามารถขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับภูมิภาคอื่นต่อไป    

ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นอยู่ในช่วงของการพัฒนาเมืองในหลากหลายด้าน จากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการลงทุนเพื่อพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น Smart City และ Mice City  รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัด เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการเปิด TCDC ขอนแก่น จึงเป็นเหมือนอีกแรงสนับสนุนแผนงานของจังหวัด ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการให้บริการและกิจกรรมของ TCDC ขอนแก่น 

คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมส่วนรถไฟความเร็วสูงแห่งภาคอีสานในปี 2050 ในนิทรรศการ "Look Isan Now : ลูกอีสานวันนี้" 
 
ทั้งนี้ TCDC ขอนแก่น จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและธุรกิจสร้างสรรค์ในอีสาน โดยเน้นการแปรรูปสินทรัพย์ทั้งทรัพยากรและวัฒนธรรมไปสู่สินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต เพื่อทำให้ให้อีสานกลายเป็นพื้นที่น่าลงทุน และช่วยดึงดูดนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ทำงานในพื้นที่บ้านเกิด ขณะที่การจัดกิจกรรมของ TCDC ขอนแก่นในช่วงเปิดให้บริการและในปีถัดไปนั้น อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “Empowering ISAN : คิด สรรค์สร้าง เศรษฐกิจอีสาน” หรือการสำรวจและค้นหาสินทรัพย์ของอีสาน ร่วมกับคนในพื้นที่ ตั้งแต่ชุมชน กลุ่มนักสร้างสรรค์ ภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ ในด้านต่าง ๆ 

ภายในพิธีเปิดศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC ขอนแก่น) มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ถนนกัลปพฤกษ์ ย่านกังสดาล จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดการแสดงภาพและแสง ศิลปะการแสดง การแสดงดนตรีอีสานยุคใหม่ การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ เช่น  “Look Isan Now : ลูกอีสานวันนี้” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและการจัดการสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมฉายภาพถึงอีสาน 2050 ในฐานะแหล่งโอกาสใหม่ พร้อมกับการรับมือความท้าทายต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน นิทรรศการ “ม่วนซ่าน อีสานมิวสิก” ที่เปิดประสบการณ์ฟังดนตรีอีสานร่วมสมัยในห้องสมุด และนิทรรศการ “ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน” ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจและนำสู่โอกาสในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจจากวัสดุอีสานท้องถิ่น 

นอกจากนี้ CEA ยังได้ร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ พัฒนาและผลักดัน “ย่านศรีจันทร์” ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ให้กลายเป็นย่านสร้างสรรค์ใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงแก้ปัญหาระบบขนส่งจราจรและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับย่านเมืองเก่า โดยมีประสบการณ์และได้ต้นแบบมาจากการพัฒนาย่านสร้างสรรค์สำคัญในกรุงเทพมหานคร อย่าง ย่านเจริญกรุง ปัจจุบันย่านศรีจันทร์มีการดำเนินโครงการพัฒนาย่านและผู้ประกอบการไปแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการเช่าตึกแถว ให้กลุ่มนักสร้างสรรค์และสตาร์ทอัพได้จับจองเป็นพื้นที่ทำงานในราคาถูก เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน และโครงการ 1502 : Srichan Creative Sharing Space ซึ่งเป็นพื้นที่รวมตัวของนักสร้างสรรค์กว่า 50 แบรนด์ เพื่อผลิตและแสดงผลงาน 

TCDC ขอนแก่น เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 - 19.00 น.

สถานที่ตั้ง:
เลขที่ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ย่านกังสดาล) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทร 0-4300-9389 ต่อ 400
E-mail: info.khonkaen@tcdc.or.th
www.facebook.com/TCDCKhonKaen

อาคาร TCDC ขอนแก่น

พื้นที่ให้บริการส่วนห้องสมุด อาคาร TCDC ขอนแก่น

ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน อาคาร TCDC ขอนแก่น

นิทรรศการดนตรีอีสาน "ม่วนซ่าน อีสานมิวสิก" 
 

Posted in news on มี.ค. 19, 2020