News Update

12.06.2563

CEA จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

12 มิถุนายน 2563 – คณะผู้บริหารพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ร่วมรับฟังธรรมะบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างสุขในการทำงาน” โดยพระอาจารย์มหาวีรพล วีรญาโณ ณ ห้อง Function room ชั้น 4 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีสาระธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ได้แก่ อัตถิสุข : สุขจากการมีทรัพย์สิน / โภคสุข : สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สินนั้น / อนณสุข : สุขจากการไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว / อนวัชชสุข : สุขจากการทำงานที่สุจริต ซึ่งมุ่งส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีและคุณธรรมความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการทำงาน และสามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานตามภารกิจของ สศส.

 

 

Posted in news on มิ.ย. 12, 2020