News Update

27.10.2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

27 ตุลาคม 2563 -  นายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตัวแทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและนำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย  โดยนายพิชิตได้ให้ความเห็นแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

Posted in news on ต.ค. 27, 2020