News Update

22.04.2565

CEA ร่วมกับ Media Arts KMUTT จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ miniTCDC LINK

22 เมษายน 2565 – นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยนายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมด้วย ดร. วิศิษฎ์ ศุภางครัตน์ ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์ และ ดร. ภาณุ แสง-ชูโต รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC LINK เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการออกแบบ ให้แก่สถานศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ มีข้อได้เปรียบและศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับโลก

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “CEA ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการขยายองค์ความรู้ด้านการออกแบบไปสู่สถาบันการศึกษา จากพันธกิจดังกล่าว เราจึงได้ขยาย โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC Link ไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มินิ ทีซีดีซี ลิงค์ จะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทันสมัยและเหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้งานในปัจจุบัน บริการหนังสือด้านการออกแบบจากทั่วทุกมุมโลก บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สืบค้นข้อมูลวัสดุ ธุรกิจ แฟชั่น และดิจิทัลมีเดีย โดยฐานข้อมูลออนไลน์ระดับโลกเหล่านี้ จะเป็นเหมือน Spring Board ให้นักศึกษาได้เข้ามาแสวงหา และนำกลับไปต่อยอดวิชาชีพของตนเองต่อไป” 

ด้าน นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ มจธ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและ Transform เพื่อที่จะสามารถสร้างจุดยืน ความเข้มข้นทางด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ จึงได้ผสานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA จัดตั้ง โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC Link ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกัน ระหว่างหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ CEA เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เติมเต็มทุกองค์ความรู้ และเป็นการกระตุ้นพลังความคิด ยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันแก่นักศึกษาและนักออกแบบ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม” 

Posted in news on เม.ย. 22, 2022