News Update

06.02.2565

CEA และ GC เปิดโครงการ Creative Plastic Academy Showcase สนับสนุนต้นแบบพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

6 กุมภาพันธ์ 2565 - นายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานพัฒนาตลาดธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย เปิดโครงการ Creative Plastic Academy นิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบพลาสติกเพื่อความยั่งยืนในอนาคต พร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรผู้เข้าประกวดในโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ทั้งนี้ โครงการได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 18 ทีม และได้ผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ และกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก ผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองการอยู่อาศัย ภายใต้ 3 สถานการณ์ ได้แก่ การอยู่อาศัยที่ตอบสนองคนหลายรุ่น (Universal Design), การอยู่อาศัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (Hygienic House) และการอยู่อาศัยเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ (Preventive House) โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ทีม ได้แก่

1. เก้าอี้อเนกประสงค์ลอยน้ำ (พาลอย) โดยทีม SYMmetrical
2. Digital Door Lock โดยทีม SANDBOX และ
3. ขวดน้ำปลาเพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน โดยทีม Baby Boss

จัดแสดงที่ ชั้น 2 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบกรุงเทพฯ (TCDC) การจัดแสดงผลงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2565

 

Posted in news on ก.พ. 06, 2022