News Update

27.04.2563

การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบในหลักการกับมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. จึงได้กำหนดการให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้ประชาชนใช้บริการต่างๆ ของ สศส. ได้โดยสะดวก แทนการเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเอง

การให้บริการประชาชนในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (eService) 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

1.    การให้บริการผู้ใช้ สมาชิก และประชาชน เพื่อเข้าถึงบริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  ช่องทางหลักผ่านระบบ Line Official Account : @tcdc https://line.me/R/ti/p/%40tcdc
ลักษณะการให้บริการ

  • การตอบคำถาม
  • การช่วยค้นคว้า เพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ วารสาร วัสดุเพื่อการออกแบบ ฐานข้อมูลต่างๆ
  • การบริการข้อมูลสมาชิก
  • อัพเดทกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • ช่องทางในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ

2.    กิจกรรมฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และธุรกิจสร้างสรรค์ ช่องทางหลักผ่านระบบ Facebook : Change by CEA https://web.facebook.com/changebycea
ลักษณะการให้บริการ

  • คอร์สฝึกอบรมออนไลน์
  • บริการให้คำปรึกษาแบบหนึ่งต่อหนึ่งผ่านระบบออนไลน์ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับ การพัฒนาธุรกิจ การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์

3.    การเผยแพร่เนื้อหา ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์สู่สาธารณชน

ลักษณะเนื้อหา ช่องทาง Facebook ช่องทาง Website
ฐานข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
Creative Economy Agency
facebook.com/CreativeEconomy
Agency
cea.or.th
ฐานข้อมูลเนื้อหา
องค์ความรู้ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thailand
facebook.com/creativethailand
creativethailand.org
ฐานข้อมูลวัสดุไทย   tcdcmaterial.com
ฐานข้อมูลนักออกแบบ
และผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์
facebook.com/TCDCCONNECT tcdcconnect.com
กิจกรรม และบริการของศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ

Thailand Creative & Design Center
(TCDC)
facebook.com/tcdc.thailand

สาขาเชียงใหม่
facebook.com/TCDCChiangMai

สาขาขอนแก่น
facebook.com/TCDCKhonKaen

TCDC Commons IDEO
Q Chula - Samyan
facebook.com/COMMONSIDEOQ
ChulaSamyan

AIS D.C.
facebook.com/aisdesigncentre

miniTCDC
facebook.com/miniTCDC

tcdc.or.th
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ TCDC Resource Center
facebook.com/library.tcdc
library.tcdc.or.th

ผู้ประสานงานหลักในการดูแล e-Service
นางสาวผกากรอง เพิ่มชม
phakakrong.p@cea.or.th

Posted in news on เม.ย. 27, 2020