News Update

25.06.2563

CEA ร่วมมือ อพท. ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

25 มิถุนายน 2563 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. (CEA) และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. (DASTA) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และยังขยายโอกาสสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให้มากขึ้น

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ สศส. กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม นำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวถึงการต่อยอดความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน หลังจากที่สามารถผลักดันให้ จ.สุโขทัย และ กรุงเทพฯ ได้รับเลือกในโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UCCN) เมื่อปี 2019 ซึ่งทาง อพท. เตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ใน 5 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ จ.สุโขทัย น่าน สุพรรณบุรี เพชรบุรี และเชียงราย

ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(จากซ้ายไปขวา) นางวาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว อพท. นายอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สศส. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ สศส. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท.  นายชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และนายพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สศส.

Posted in news on มิ.ย. 25, 2020