News Update

20.04.2563

การติดต่องานกับ CEA ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดในอัตราสูงขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เเละให้ส่วนราชการเเละหน่วยงานของรัฐทุกเเห่งเร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เเละมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เป็นผลโดยรูปธรรมโดยด่วน นั้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ขอเรียนว่า หากท่านมีความประสงค์จะติดต่องานกับ สศส. ขอให้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) wanida_n@cea.or.th ควบคู่กับการจัดส่งหนังสือโดยตรง ณ สำนักงานฯ หรือทางไปรษณีย์ ตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ สศส. ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของส่วนงานภายใน ดังนี้

การติดต่องานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-105-7400 ต่อ 100 และอีเมล: info@cea.or.th
 

ส่วนงาน  ผู้ประสานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail)
1. สำนักบริหารเเละ
พัฒนาองค์กร

 1. น.ส. ธนภรณ์ ไชยฤกษ์ (งานบุคคล)
2. น.ส. วนิดา นาทวี (งานสารบรรณ)
3. นายสัมพันธ์ ยิ้มพงษ์ (งานกฎหมาย)
4. น.ส. ไพลิน เจียรกุล (งานพัสดุ)
5. น.ส. พุฒศรี สามี (งานการเงินและบัญชี)

tanapond.c@cea.or.th
wanida_n@cea.or.th
sumphan.y@cea.or.th
pailin@cea.or.th
puthasri@cea.or.th
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  1. นายอภิรัตน์ สุทันฐรัตน์ (งาน IT)
2. นายนิพิฐพล บุระสิทธิ์ (งานอาคาร)
apirat.s@cea.or.th
niphitphol@cea.or.th
3. หน่วยตรวจสอบภายใน  1. นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล
2. น.ส. อรินทรา หอประสาทสุข

yuwaree@cea.or.th
arintra.h@cea.or.th

4. สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

 1. น.ส. วิไลพร แก้วอนันต์
(งานยุทธศาสตร์และประเมินผล :
KPI ก.พ.ร. / ITA ป.ป.ช. /ทปษ. ประเมินผล)

2. น.ส. ปริญดา เชื้อกลาง
(งานงบประมาณ: สำนักงบฯ /
สสว. / EEC/ สภาพัฒน์)

3. นายชัยอนุชิต รอดพันธ์
(งานข้อมูลและการประชุม:
คณะกรรมการ สศส. /
งานเอกสาร ครม.)


wilaiporn.ka@cea.or.thparinda@cea.or.th

 

chaianuchit.r@cea.or.th


 

5. สำนักสื่อสาร
เเละการตลาด
 1. น.ส. กนกพร เกียรติศักดิ์
2. น.ส. นวรัตน์ ผาตะนนท์
kanokporn@cea.or.th
nawarat@cea.or.th
6. สำนักพัฒนาองค์ความรู้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 1. น.ส. อภิญญา ละแมนชัย (งานกิจกรรม)
2. น.ส. ผกากรอง เพิ่มชม (งานบริการ)
3. น.ส. ธฤตวัน ไชยวสุ (งานห้องสมุด)
4. น.ส. กฤษณา เทวกุล (งาน miniTCDC)
5. น.ส. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
(งาน MDIC และกิจกรรม)

apinya@cea.or.th
phakakrong.p@cea.or.th
Tritawan@cea.or.th
krisna@cea.or.th
dararat@cea.or.th
 
7. สำนักพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 1. นายอิศรา เปี่ยมพงศ์สานต์
2. นายสกุลกานต์ กันทาเครือ
isara.p@cea.or.th
sakunkann.k@cea.or.th
8. สำนักพัฒนาธุรกิจและ
นวัตกรรม
 1. น.ส. กัญญกนิษฐ์ ผลสุข
2. นายภควัต วงศ์ไทย
gannyakanit.p@cea.or.th
pakawat.w@cea.or.th
9. สำนักพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 1. น.ส. พันธิตา สินพิบูลย์
2. น.ส. เอมวลี บุญมาก
pantitra@cea.or.th
aimwalee.b@cea.or.th
10. สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เชียงใหม่
 1. น.ส. อิ่มหทัย กันจินะ (งานกิจกรรม)
2. น.ส. พิรพร เขียวเขิน
(งานบริการ/งานพื้นที่)
imhathai.k@cea.or.th
piraporn.k@cea.or.th
 
11. สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ขอนแก่น
 1. น.ส. จินตนา ชูพรมวงษ์
2. นายอภิวิชญ์ เเสงอาทิตย์
jintana@cea.or.th
apiwich.s@cea.or.th

 

Posted in news on เม.ย. 20, 2020