News Update

13.02.2562

การประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2561 - 2565)

Creative-Industries-Draft-Meeting-22032019_01.jpg

Creative-Industries-Draft-Meeting-22032019_02.jpg

13 กุมภาพันธ์ 2562 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ โดยมี นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ซึ่งได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ 15 แห่ง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมส่งเสริมให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

Posted in news on ก.พ. 13, 2019