News Update

17.12.2561

CEA เตรียมพร้อมจัด“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562” (Bangkok Design Week 2019)

17 ธันวาคม 2561 – นายพิชิต วีรังคบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แถลงข่าว ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมพร้อมจัดเฟสติวัลระดับนานาชาติ “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562” (Bangkok Design Week 2019) ภายใต้แนวคิด “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ ตลอดจนสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทย พบไฮไลท์ พาวิลเลียนขนาดใหญ่ในรูปแบบโรงงานจำลองกระบวนการรีไซเคิล อินสตอลเลชั่นอาร์ต รวมถึงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า 1,000 ราย ตลอดจนตลาดนัดรวบรวมสินค้าครีเอทีฟ พร้อมตั้งเป้าให้เทศกาลดังกล่าว เป็นเทศกาลประจำปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น “ประเทศชั้นนำด้านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน” ทั้งนี้ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณอาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุง

Posted in news on ธ.ค. 17, 2018