News Update

05.03.2564

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1/2564

5 มีนาคม 2564 - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วยกรรมการโดยตำแหน่งหรือผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินทางมาร่วมการประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ครั้งที่ 1/2564 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กรุงเทพฯ โดยมีการประชุมถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในวิกฤติโรคโควิด-19 และมาตรการให้ความช่วยเหลือของทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

 

Posted in news on มี.ค. 05, 2021