News Update

04.05.2565

สศส. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2565 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดังกล่าว พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” CEA ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
 

Posted in news on พ.ค. 04, 2022