News Update

26.03.2564

คณะผู้บริหาร สศส. แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

26 มีนาคม 2564 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้จัดกิจกรรม Town Hall ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งพบปะหารือระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานฯ และผ่านระบบ Zoom ไปยังส่วนงานสาขาในภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น โดยนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะผู้บริหาร ได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรที่มุ่งเน้นประโยชน์และผลลัพธ์ที่เกิดแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บุคลากรทั้งหมดของ สศส. ยังได้รับฟังวิสัยทัศน์และความคืบหน้าการดำเนินงาน อาทิ 1) การบริหารจัดการองค์กรที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการนำระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) 2) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Office และการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ 3) การก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ สาขาสงขลา เพื่อเปิดให้บริการในภาคใต้ 4) การขับเคลื่อน Creative Information Center ให้เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5) การเตรียมความพร้อมและแผนงานรองรับการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 หรือความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสร้างสรรค์ /เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งผู้อำนวยการ สศส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายอินพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สศส. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และสร้างความตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาลแก่บุคลากร โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ 1) Digitization การปรับกระบวนการทำงานปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการนำระบบสมรรถนะมาใช้ในขั้นตอนการสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การเลื่อนระดับ เป็นต้น 2) Smart Spending การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างต้องคำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และ 3) Transparency การจัดซื้อจัดจ้างหรือการให้บริการต้องมีความเป็นธรรมและโปร่งใสสอดคล้องกับ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ นอกจากนี้ ได้ขอให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ต่อไป

Posted in news on มี.ค. 26, 2021