News Update

09.03.2566

CEA ขอนแก่น แถลงข่าวจัดเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566

1 - 9 เมษายน นี้ บน 5 พื้นที่หลัก ศรีจันทร์-กังสดาล 
โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันเศรษฐกิจอีสาน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าวเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น เพื่อแสดงความพร้อมการจัดเทศกาลฯ ใน 2 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บน 5 พื้นที่หลัก ย่านศรีจันทร์ และย่านกังสดาล โดยในปีนี้ยังคงมุ่งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3 สาขา ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมบันเทิง 2. อุตสาหกรรมอาหาร และ 3. อุตสาหกรรมงานหัตถกรรม ให้เติบโตและปรับตัวตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ตลอดการจัดเทศกาลฯ ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2566 

นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (CEA ขอนแก่น) กล่าวว่า เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 จัดเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “เติมเต็มถิ่นฐาน ตื่มบ้านตื่มเมือง Regional (enlight) sation” เป็นโจทย์ที่ท้าทาย ในการนำเสนอกระบวนการและศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ลูกหลานชาวอีสาน ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองด้วยสินทรัพย์และวัฒนธรรมดั้งเดิมผ่านการออกแบบ ที่จะยกระดับให้อีสานเป็นหมุดหมายแห่งเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต โดยตลอดทั้ง 9 วัน เทศกาลฯ จัดขึ้นใน 2 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ 1. ย่านกังสดาล ประกอบด้วย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC Khon Kaen) และสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 2. ย่านศรีจันทร์ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ. ขอนแก่น ชุมชนเจ้าพ่อขุนภักดี และตึกแก่น (Kaen Innovation Center) นำเสนอรูปแบบกิจกรรมผ่าน 4 มิติของภูมิภาคอีสาน ได้แก่ 1. “ตื่มปากตื่มท้อง” ทำอย่างไรให้องค์ความรู้ท้องถิ่นไม่สูญหาย และช่วยส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ของอีสาน 2. “ตื่มตรอกตื่มย่าน” สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้แก่การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมือง ด้วยความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบ 3. “ตื่มช่องตื่มทาง” สร้างบรรยากาศของโอกาสทางธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และเยาวชน สามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้ และ 4. “ตื่มพี่ตื่มน้อง” ปลุกพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนภูมิภาคอีสาน ด้วยความร่วมมือจากกว่า 40 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา โดยเทศกาลฯ จะเป็นแพลตฟอร์มสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคอีสาน ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ตลอดการจัดเทศกาลฯ และมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ของ จ.ขอนแก่น 

นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และ CEA ในการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ว่า เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ย่านศรีจันทร์ได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้ เทศบาลฯ ได้ร่วมมือกับ CEA จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมือง เช่น การร่วมมือกับ CEA คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. และ ชมรมสถาปนิกเฮ็ดดี จัดทำโครงการ Kangsadan Walkable 2 หรือโครงการกังสดาล ย่านเดินได้ ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาย่านกังสดาล ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ผู้คน และยานพาหนะ ควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพพื้นที่ให้กับสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ในการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เพื่อนักศึกษาและชุมชนโดยรอบให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ดร. ณรงค์วิทย์ อารีมิตร กรรมการบริหาร บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด กล่าวว่า ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมจัดเทศกาลฯ ทาง A49 ขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพควบคู่ไปกับกิจกรรมสันทนาการสร้างสรรค์  จึงได้จัดกิจกรรมวิ่ง “แลน เบิ่ง ดู๊” Lively run#1 และในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด บริษัทจึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นร่วมกับ CEA ขอนแก่น ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เครือข่ายนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ภายใต้เทศกาลฯ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเติมเต็มความสนุก พัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ เกิดกระบวนการคิด ตั้งคำถาม และทำความเข้าใจปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมือง 

สำหรับกิจกรรมการวิ่ง “แลน เบิ่ง ดู๊ LIVELY RUN #1” จะพานักวิ่งลัดเลาะเส้นทางในเมืองขอนแก่นเพื่อซึมซับบรรยากาศ และนำไปสู่การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่เชื่อมโยงกับคุณภาพเมืองมากขึ้น โดยมีจุดเช็คพ้อยท์ ที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงของนักออกแบบร่วมกับเจ้าของพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า บริการ และพื้นที่สาธารณะของเมือง ให้นักวิ่งได้แวะพัก แวะชม แวะกิน แวะดื่ม ด้วยประสบการณสนุกสุดพิเศษ กิจกรรมจะกระจายอยู่ตลอดเส้นทาง 5 กิโลเมตรของเส้นทางวิ่ง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/A49KK/ ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม เริ่มวิ่ง 1 - 9 เมษายน 2566 เวลา 06.00-10.00 น. โดยนักวิ่งที่วิ่งได้ครบทุกจุดและมียอดไลก์สูงสุด มีรางวัลมอบให้ 9 รางวัล

นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง กล่าวว่า MI มีแผนร่วมกับ CEA ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแนวทางการพัฒนาในอนาคต ในโอกาสนี้ สถาบันฯ จึงได้จัดงานเสวนาในรูปแบบไฮบริดกับผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค ในหัวข้อ “การส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมือข้ามภาคส่วนและระดับภูมิภาค” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ Event Space Glowfish ชั้น 2 ตึกแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ของแรงงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และนำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสร้างสรรค์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในเทศกาลฯ ปีนี้ ทาง มข. โดยคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือกับ CEA ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การสนับสนุนโครงการกังสดาล ย่านเดินได้ ครั้งที่ 2 (Kangsadan Walkable 2) เพื่อให้เกิดการพัฒนากังสดาลอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับพื้นที่และผู้คนในพื้นที่เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความปลอดภัย เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ให้เข้าถึงกัน และส่งเสริมการเดินในพื้นชุมชนกังสดาลและชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนกังสดาลให้น่าอยู่และเป็นมิตรต่อทุกคนต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิงสร้างสรรค์อีกหลายโปรแกรมที่มีนักศึกษาของ มข. ได้เข้าไปร่วมออกแบบและทำการแสดง เทศกาลฯ เสมือนเวทีให้นักศึกษาได้ทดลองแสดงความรู้ความสามารถในพื้นที่จริง 

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ภายในงานเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 สสส. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมอีสานในรูปแบบที่น่าสนใจ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้ง 9 วัน บนพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของดีจาก 4 พื้นที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมภาคอีสาน ประกอบด้วย 1. สาวะถีดีคัก ต. สาวะถี อ. เมือง จ. ขอนแก่น 2. อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ 3. บ้านดงน้อย อ. นาดูน จ. มหาสารคาม และ 4. โฮงสินไซ บ้านหนองกุง ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดง เวิร์กชอป การเสวนา การฉายภาพยนตร์สั้น ที่ต่างมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คน โดยมุ่งใช้ศิลปะในการพัฒนาระบบสุขภาวะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม ทั้งยังส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน บนพื้นที่ที่กำลังจะเป็น Urban Public Space ของเมือง

มาร่วม ‘ตื่มบ้านตื่มเมือง’ ไปกับเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566 หรือ Isan Creative Festival 2023 ในพื้นที่ใจกลางเมืองขอนแก่น ย่านกังสดาล และย่านศรีจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2566 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.Isancreativefestival.com, FB/IG : Isancreativefestival, Line: @isancf
 

Posted in news on มี.ค. 09, 2023