News Update

14.03.2565

CEA ผนึกกำลังสถาบันวิจัยด้านการออกแบบแห่งไต้หวัน ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค

CEA เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามนโยบาย BCG Economy Model จับมือ TDRI ไต้หวัน ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อร่วมมือกันผลักดันการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ต่อยอดจุดแข็งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้เติบโตในระดับภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) กับ สถาบันวิจัยด้านการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute: TDRI) ในการร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)  ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพิธีการลงนามนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมการจัดแสดง “[the SPiRAL] 2022 Circular Design Exhibition” ที่จัดขึ้น ณ กรุงไทเป โดย TDRI 


นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของทั้ง CEA และ TDRI ในการสานต่อความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการออกแบบหมุนเวียน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน เพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว 

“การส่งเสริม Circular Design ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ CEA และ TDRI ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้มีการนำระบบการผลิตที่เน้นการนำวัตถุดิบจากสินค้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (make-use-return) สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy Model ของรัฐบาล  โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง  เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล พร้อมทั้งพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย” นายอภิสิทธิ์ กล่าว


โดยก้าวแรกของความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น คือ CEA ได้นำนิทรรศการ Never-Ending Story: Thailand’s Materials Today & Tomorrow ที่นำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์จากวัสดุของไทย ทั้งวัสดุแปรรูปจากเศษเหลือจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร รวมทั้งแสดงผลงานนวัตกรรมวัสดุที่เกิดจากฝีมือการพัฒนาของเครือข่ายผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย 12 รายไปร่วมจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 3 กรกฎาคม 2565 ณ Taiwan Design Museum เมืองไทเป ไต้หวัน

Posted in news on มี.ค. 14, 2022