News Update

26.04.2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประกาศคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Posted in news on เม.ย. 26, 2022