News Update

03.06.2564

พระราชกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอื่น ๆ ไปยังประชาชนผู้ยากไร้ และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก จำนวน 7 คัน เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราไหลสูง hi flow nasal cannula (HFNC) NeoHif – i7 ให้กับโรงพยาบาลหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 10 เครื่อง โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 10 เครื่อง และสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร จำนวน 33 เครื่อง เพื่อนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจเพิ่มขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ ซึ่งเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับพระราชทานนี้ จะช่วยเสริมในการรักษาและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมพระราชทานกล่องยา เงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง "โควิด-19" ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ที่ผ่านมาอีกด้วย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จึงขอประมวลภาพและเนื้อหาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)


ข้อมูลและภาพ : www.royaloffice.th, www.praew.com, www.siamrath.com, www.nationtv.tv

Posted in news on มิ.ย. 03, 2021