News Update

13.04.2564

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

13 เมษายน 2564 - ตามที่ได้ปรากฏบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้บริการและผู้ใช้บริการ ในพื้นที่บริการของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับแจ้งผลการตรวจเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 นั้น สำนักงานฯ ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน ดังนี้

1. ดำเนินการปิดพื้นที่ให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16-18 เมษายน 2564 และพื้นที่สำนักงานวันที่ 16 เมษายน 2564
2. จัดทำรายชื่อและไทม์ไลน์ของกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง (Tier 2) ซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการที่ติดเชื้อ และให้ดำเนินการกักตนเองและปฏิบัติงานนอกสถานที่ (WFH) ณ ที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเชื้อ 
3. จัดทำรายชื่อกลุ่มที่ใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่ำ (Tier 3) ให้เฝ้าสังเกตอาการ โดยให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2564
4. ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ให้บริการทั้งหมด ในวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เรียบร้อยแล้ว
5. แจ้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเขตบางรัก เพื่อดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนด และสำนักงานเขตบางรักจะมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อในวันที่ 19 เมษายน 2564
6. จัดเตรียมความพร้อมมาตรการด้านสาธารณสุขตามประกาศของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกและผู้ใช้บริการทุกท่าน ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น
 

Posted in news on เม.ย. 13, 2021