Integrity & Transparency
Assessment (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

 • 1. โครงสร้าง
 • 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 • 3. อำนาจหน้าที่
 • 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 5. ข้อมูลการติดต่อ
 • 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 8. Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล
 • 9. Social Network

การบริหารงาน

 • 10. แผนการดำเนินงานประจำปี
 • 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 17. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 • 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

 • 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (TH) | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ENG)
 • 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • 43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • 44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • 47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • 48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ