Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานนักพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้

หน่วยงานสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน้าที่รับผิดชอบ


1. เป็นผู้ช่ำชองเฉพาะด้าน หรือ Subject Matter Expert (SME) ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่รับผิดชอบ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนให้คำปรึกษา จัดเตรียมเนื้อหา องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน                            
2. ประสานงานและดำเนินการตามแผนงาน โครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค และชุมชนในการจัดทำข้อมูลวิจัยท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต             
3. ประสานงานและดำเนินการตามแผนงานการส่งเสริมศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษาและธุรกิจสร้างสรรค์                            
4. ประสานงานและให้บริการสื่อความรู้ และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและเกิดการต่อยอดความรู้ ผ่านการจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ การอบรม การบรรยายให้ความรู้ การจัดสัมมนาประจำปี รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปสู่เครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ                        
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือ โครงการต่างๆ เสนอต่อหัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา                            
6. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักงาน                            
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม การบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ถ้าจบด้านผังเมืองจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารกิจกรรมโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
4. มีความสามารถในการบริหารการทำงานเป็นทีม มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเชิงรุก
6. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
7. มีทักษะการฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาท้องถิ่นและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

สมัครงานออนไลน์