Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ด้านระบบภาพและเสียง

หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการบำรุงรักษาและตรวจอุปกรณ์ให้ครบถ้วนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • รับแจ้งเหตุอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงชำรุด 
  • แก้ไขเบื้องต้นกรณ์อุปกรณ์ระบบภาพและเสียงชำรุด และรายงานผลแก่หัวหน้างาน 

 2. บริหารจัดการระบบห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการและและโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ ภายในศูนย์

  • เตรียมอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้พร้อมใช้งาน สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานกิจกรรมภายใน และงานบริการเช่าพื้นที่ 
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ที่ส่งคำร้องขอใช้งานและเบิกจ่ายอุปกรณ์ เพื่อเตรียมงาน  

3. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และสมาชิกของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ในระบบภาพและเสียง 
4. ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลกับผู้เช่าพื้นที่ สศส.
5. ประสานงานเจ้าหน้าที่แม่บ้าน และช่าง สำหรับการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ 
6. ปฎิบัติหน้าที่ตามแต่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานโสตทัศนูปกรณ์, AV, แสงสีเสียง และงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
4. มีทักษะการสื่อสารดี มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
5. สามารถเข้างานเป็นกะได้
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงาน

สมัครงานออนไลน์