Working with Us

ร่วมงานกับ CEA

ย้อนกลับ

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ (เชียงใหม่)

หน่วยงานสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชียงใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารพื้นที่ ระบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน กับสำนักบริหารกลาง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ประหยัดและคุ้มค่า
2. การบำรุงรักษาระบบกำลังไฟฟ้าและระบบแสงสว่างของสำนักงาน ประสานงาน ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐ การให้คำแนะนำการติดตั้งไฟฟ้าภายในหน่วยงาน และจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง  
3. รับผิดชอบงานด้านระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงการดูแลบำรุงรักษา ให้พร้อมใช้งาน
4. รับผิดชอบบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน สามารถให้บริการทั้งบุคลากรภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสมาชิกและผู้ใช้บริการ
5. รับผิดชอบทำงานตามสัญญาว่าจ้าง และสรุปการทำงานรายเดือน เกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
6. ควบคุม ดูแล แนะนำแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและช่างเทคนิค ร่วมกับส่วนงานพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงาน และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
7. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
8. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ การบริหารระบบอาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารพื้นที่และอาคาร ไม่ต่ำกว่า 4 ปี (หากมีประสบการณ์ไฟฟ้ากำลัง การบริหารระบบอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร
4. มีวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ และความรอบคอบในการปฏิบัติงานสูง
5. มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7. มีทักษะงานช่าง มีจิตสำนึกในวิชาชีพวิศวกรรม
8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี

สมัครงานออนไลน์