14 มิถุนายน 2562 – นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับการโกง และการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการสร้างสุขให้ประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักในการป้องกันและปราบปรามทุจริตไม่ยิมยอมให้มีการทุจริต