13 มิถุนายน 2562 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมระดมความการจัดทำฐานข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ โดยมี นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ 9 แห่ง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการกำหนดคำนิยาม ขอบเขต และการจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงกรอบการจัดเก็บข้อมูลสถิติสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น