สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ประกอบด้วย ผลงานศิลปะการจัดวาง โดยกลุ่มดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ แบรนด์ ‘ผกา’ (PHKA) และ ‘ยิ้มเสมอ’ (Yimsamer) รวมถึงการแสดงดนตรีสด โดยนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยผลงานศิลปะการจัดวาง จะถูกจัดแสดงตลอดสามเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม และกิจกรรมแสดงดนตรีสดโดยนักศึกษา จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเวลา 16.00 – 17.45 น. ตลอดเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม