Research & Report

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

นำเสนอผลการศึกษาและประเด็นน่าสนใจจากรายงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาดนตรี ถ่ายทอดเป็นเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิ ดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมดนตรีทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อกล่าวถึงสุนทรียศาสตร์ เชื่อว่าผู้คนจะนึกถึงดนตรีเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากดนตรีอยู่คู่กับวัฒนธรรมและสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน มีการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง และเติบโตควบคู่กับอารยธรรมต่าง ๆ ตามยุคสมัย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนระหว่างกันเสมอมา มนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเปิดใจรับความหลากหลายทางดนตรี ไม่ว่าจะเป็นดนตรีต่างถิ่นหรือดนตรีแนวใหม่มากกว่าศิลปะประเภทอื่น ๆ  ดังคำกล่าวที่ว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล” ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในทุกวัฒนธรรม

นอกจากคุณค่าเชิงสุนทรียะ ดนตรียังแสดงให้เห็นศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ซึ่งโดดเด่นในยุคที่การค้าและธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชากร เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงทั้งจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ในขณะเดียวกัน และเมื่อเกิดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น ดนตรีจึงได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักอย่างไม่มีข้อสงสัย แต่ถึงแม้จะได้รับความนิยมสูง การแข่งขันและความท้าทายต่าง ๆ ในโลกทุนนิยมย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เฉกเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต้องการสร้างความเข้าใจและแก้ไขอุปสรรคปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน จึงได้ศึกษาบริบทในภาพรวม ลักษณะเฉพาะ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนปัญหาในการประกอบอาชีพและธุรกิจ เพื่อรวบรวมและนำเสนอเป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขาขึ้น โดยเน้นความเข้าใจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับสากล เพื่อศึกษาบทเรียนและแสวงหาโอกาสอันสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศ

CEA OUTLOOK ฉบับนี้ นำเสนอผลการศึกษาและประเด็นน่าสนใจจากรายงานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรีและแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดเป็นเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิ ดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ภาพรวมอุตสาหกรรมดนตรีทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ด้วยเชื่อว่าความเข้าใจอันลึกซึ้งจากปัจจัยรอบด้านจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรีอย่างยั่งยืน และเป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยต่อไป


ดาวน์โหลดวารสาร CEA OUTLOOK

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) / Thai

CEA OUTLOOK Creative Economy Prospects (July – December 2020) / English