Research & Report

"สิทธิบัตร" อีกหนึ่งทางออกสำคัญของผู้ประกอบการไทย


ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระแสความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง เราปฏิเสธไม่ได้ว่า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดียใหม่ๆ หรือการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ เป็นหัวใจหลักในการต่อยอดธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน

สิทธิบัตรเป็นอีกทางออกที่สำคัญของผู้ประกอบการไทยที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดจากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและความรวดเร็วของการเลียนแบบ นอกจากนี้การจดสิทธิบัตรไม่เพียงแต่มีประโยชน์ทางกฎหมายที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่แข่งที่เลียนแบบได้ เพื่อไม่ให้สิ่งที่ตนเองคิดหรือประดิษฐ์ขึ้นมาถูกตีตลาดจากสินค้าที่มีความใกล้เคียง โดยไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมาย  แต่การจดสิทธิบัตรยังมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจซึ่งสำคัญต่อ SMEs ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าและธุรกิจ อาทิ ทำให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถเพิ่มราคาสินค้าและใช้ความแปลกใหม่เป็นตัวดึงดูดผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ช่วยให้การขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลรวดเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทางการเจาะตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้ง่ายขึ้น เพราะสิทธิบัตรจะเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการหาเงินทุนเพื่อพัฒนาสินค้าคุ้มครอง โดยสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์มีอายุคุ้มครอง 20 ปี ขณะที่สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันขอยื่นจดสิทธิบัตร สิทธิบัตรเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้อย่างหนึ่ง และสุดท้ายช่วยเพิ่มช่องทางการเจาะตลาดภาครัฐที่มีมาตรการสนับสนุนทางภาษีและการเงิน หากมองทางด้านกฎเกณฑ์และความร่วมมือทางการค้า จะพบว่ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายๆ ประเทศต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนในยุคที่การแข่งขันทางการค้าทวีความรุนแรง SMEs ไทยควรจะรักษาผลประโยชน์โดยเรียนรู้ และใส่ใจในเรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

ทั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่คนไทยให้ความสนใจการจดสิทธิบัตรมากขึ้น โดยข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดเผยสถิติการการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร แยกตามประเทศ โดยในปี 2561ประเทศไทยมีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรถึง 4,948 ราย โดยคนไทยยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มากสุดคือ 4,044 ราย

ที่มา:
รายงาน KSME Analysis: SME เตรียมพร้อมรับมือเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง 2562 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จาก kasikornbank.com
การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร โดย บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด จาก idgthailand.com
BOI’s new investment promotion strategy (2013-2017) โดย EIC | Economic Intelligence Center จาก scbeic.com