News Update

27.05.2565

CEA จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการ “Thai Microbrand Watch Design Contest"

27 พ.ค. 2565 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA แบรนด์นาฬิกา UNDONE กลุ่มผู้รักนาฬิกา KRONOS ร่วมกับ สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ (IGJD) ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการ Thai Microbrand Watch Design Contest โครงการประกวดออกแบบนาฬิกาข้อมือสู่เส้นทางธุรกิจ Microbrand ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC กรุงเทพฯ)

โครงการ “Thai Microbrand Watch Design Contest” เป็นโครงการประกวดออกแบบนาฬิกาข้อมือสู่เส้นทางธุรกิจ Microbrand เฟ้นหากราฟิกดีไซเนอร์และโปรดักต์ดีไซเนอร์คนไทย ที่มีความหลงใหลในศาสตร์และศิลป์แห่งการออกแบบนาฬิกาข้อมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ทักษะด้านการออกแบบและผลิตนาฬิกาโดยผู้เชี่ยวชาญ สู่ปลายทางธุรกิจนาฬิกาประเภท Microbrand โดยออกแบบภายใต้โจทย์ “ไทยเท่ทันสมัย แนวใหม่สู่สากล” ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 400 ผลงาน ได้ผู้ชนะการประกวดทั้งหมด 6 ท่าน แบ่งผลงานเป็น 2 ประเภท ดังนี้

       
การออกแบบลวดลายบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือ (Graphic Design)
รางวัลที่ 1 นายนัทพล โกมลารชุน ชื่อผลงาน 2 โมงเช้า เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 นายปรินทร์ ใจขาน ชื่อผลงาน NAGA CAVE @ NIGHT เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายสมฤกษ์ เทพพวนินกร ชื่อผลงาน 12 นาฬิกา เงินรางวัล 5,000 บาท


การออกแบบตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ (Product Design)
รางวัลที่ 1 นายสถิตย์ จันทศิลป์ ชื่อผลงาน JD เงินรางวัล 25,000 บาท
รางวัลที่ 2 นายอานันท์ อาชวุฒิ ชื่อผลงาน BARHM (พรหม) เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 นายสัจธรรม อุสาพรหม ชื่อผลงาน PRACHAM TIME เงินรางวัล 10,000 บาท


นายอินทพันธ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “CEA เห็นว่าจุดประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของ CEA ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน สถาบันการศึกษา และพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงร่วมมือจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น”

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบลวดลายบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือ (Graphic Design) และผลงานชนะเลิศการออกแบบตัวเรือนนาฬิกาข้อมือ (Product Design) จะได้รับการนำไปผลิตและจัดจำหน่ายบนช่องทางของแบรนด์ UNDONE หรือ CAERUS เท่านั้น พร้อมส่วนแบ่งรายได้จากการจัดจำหน่าย (Revenue Sharing) ต่อไป

Posted in news on May 27, 2022