D.R.I.V.E. คิด ผลิต ขาย

กระบวนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละองค์กร

การบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ

ทำอย่างไรให้ ‘บริการภาครัฐ’ สามารถตอบสนองความต้องการ ตอบรับความคาดหวัง ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีคุณภาพให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ