D.R.I.V.E. คิด ผลิต ขาย

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยภาคการออกแบบและคนรุ่นใหม่ โครงการ “D.R.I.V.E. คิด ผลิต ขาย” จึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการทำงาน
สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จึงได้จัดโครงการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม(ITAP) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(VGREEN) รวมถึง กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

โครงการ “D.R.I.V.E. คิด ผลิต ขาย” เริ่มต้นด้วยการดึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละ
องค์กรในรูปแบบเครือข่ายมาสร้างกระบวนการพัฒนาตั้งแต่การ “คิด” เพื่อพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ “ผลิต” เพื่อต่อยอดสู่การผลิต และ “ขาย” เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือการทดลองตลาดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวคิดการพัฒนาสินค้าและบริการโดยในอนาคตจะขยายเครือข่ายไปยังภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการและนวัตกรรม