มูลค่าการส่งออกของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557

5 อันดับของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดของปี พ.ศ. 2557

มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของประเทศ

แรงงานสร้างสรรค์ของไทย

ข้อมูลการกระจายตัวของแรงงานสร้างสรรค์ตามภาคและจังหวัด