ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา

หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษา และทดลองทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมฟังเสียงของผู้คน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

ย่านสร้างสรรค์ ‘เจริญกรุง’

การเกิดย่านสร้างสรรค์ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง และพัฒนาไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจระดับประเทศ ความหลากหลายของชุมชน คน และวัฒนธรรมจากอดีต