สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)Creative Economy Agency (Public Organization)

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 2 105 7400
โทรสาร (66) 2 105 7450
info@cea.or.th
facebook.com/CreativeEconomyAgency


ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านล่าง

Q&A

ส่งข้อความถึง CEA

ชื่อ-สกุล | Name

อีเมล | Email

เรื่อง | Subject

ข้อความของคุณ | Your Message