สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน)Creative Economy Agency (Public Organization)

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 2 105 7400
โทรสาร (66) 2 105 7450
info@cea.or.th