ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ CEA สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ได้ที่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้านล่าง หรือ โทรศัพท์ (66) 2 105 7400

ส่งข้อความร้องเรียนถึง CEA

ชื่อ-สกุล | Name

อีเมล | Email

เรื่อง | Subject

ข้อความของคุณ | Your Message