นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายพิชิต วีรังคบุตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์
รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการตลาด
รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวศิริอร หริ่มปราณี

ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้สร้างสรรค์

นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล

รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Publish date: 2 พ.ค. 2562