นางอรรชกา สีบุญเรือง

ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายพสุ โลหารชุน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายดิสทัต โหตระกิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นางการดี เลียวไพโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายแดน ศรมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กรรมการและเลขานุการ)

ข้อมูลสรุปการประชุมของคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Publish date: 15 มี.ค. 2562