นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Foundations and Policy Studies) Florida State University, U.S.A.
  • ปริญญาโท A.M. (International Development Education) Stanford University
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานคลัง)

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ข้าราชการบำนาญ