นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท D.E.A. de Droit Public มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schoman) ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schoman) ประเทศฝรั่งเศส
  • ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการกฤษฎีกา
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ