รู้จักสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3 องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รู้จักสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 3 องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Traditional Culture
Modern Culture
Arts

Human Assets
Intellectual Assets 

Design :
Form & Function
Innovation
Storytelling
Quality Improvement

Differentiation

Value Added

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมและภาคการผลิตจริงซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป