ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยสูงถึง 194,415 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาแล้วพบว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นมีมูลค่าการส่งออกรวม 166,956 ล้านบาท อุตสาหกรรมงานฝีมือและหัตถกรรมมีมูลค่าการส่งออกรวม 12,500 ล้านบาท อุตสาหกรรมการออกแบบมีมูลค่าการส่งออกรวม 10,221 ล้านบาท อุตสาหกรรมทัศนศิลป์มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,463 ล้านบาทอุตสาหกรรมการพิมพ์มีมูลค่าการส่งออกรวม 2,150 ล้านบาท โดยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็น 5 อันดับแรก

มูลค่าการส่งออกของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557