การบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ

หน่วยงาน: สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
ระยะเวลาดำเนินโครงการ: มกราคม – สิงหาคม ปี พ.ศ. 2561

“ทำอย่างไรให้ ‘บริการภาครัฐ’ สามารถตอบสนองความต้องการ ตอบรับความคาดหวัง ตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีคุณภาพให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้เสนอการจัดทำหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการให้บริการของโครงการจัดทำหลักสูตรต้นแบบเกี่ยวกับการให้บริการของโครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน (การบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ (Public Service Excellence)) ให้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.โดยเป็นการนำ หลักการ แนวคิดและวิธีการของ Service Design Thinking and Doing ที่มุ่งเน้นไปที่การค้นหาโอกาสใหม่ หรือ ค้นพบประเด็น อันนำมาซึ่งการวางแผนออกแบบ สร้างนวัตกรรมการบริการ หรือปรับปรุง ‘บริการภาครัฐ’ ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนางานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม 20 หน่วยงาน และ หลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการพัฒนางานบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม 42 หน่วยงาน