DATA & Statistics

Data & Statistics

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

คำค้นหา

การแสดงผล

มูลค่าการส่งออกของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557

13.11.2561

มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย1 ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสูง ถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มูลค่ารวม 12.14 ล้านล้านบาท

แรงงานสร้างสรรค์ของไทย ของจำนวนแรงงานที่มีอายุ 15 - 59 ปี จำแนกตามอาชีพสร้างสรรค์จำนวน 860,654 คน

13.11.2561

มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย1 ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสูง ถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มูลค่ารวม 12.14 ล้านล้านบาท

Research & Report

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

คำค้นหา

การแสดงผล

CEA OUTLOOK จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "Thailand's Craft Industry"

05.04.2562

มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 1 ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสูง ถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มูลค่ารวม 12.14 ล้านล้านบาท

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในฐานะภูมิทัศน์ใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลก

14.11.2561

มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย 1 ในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าสูง ถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มูลค่ารวม 12.14 ล้านล้านบาท