Search Result

What are you looking for?

Search Result For:

การออกแบบสิ่งพิมพ์

แสดงผลการค้นหาแบบ

ผลลัพธ์การค้นหา : 2

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA

CEA ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของประเทศไทย CEA