Creative District

Masterplan

ย้อนกลับ

DISTRICT PROJECT
ก่อร่าง สร้างย่าน สู่เมืองสร้างสรรค์ของเรา

หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษาและทดลองทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมฟังเสียงของผู้คนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

ถ้าถามว่า นิวยอร์กเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือไม่? หลายคนตอบว่าใช่แล้วย่านไหน คือ ย่านสร้างสรรค์ในนิวยอร์กอาจไม่มีคำตอบตายตัว บางคนเลือกตอบว่า ย่านโซโหเพราะเป็นแหล่งรวมร้านค้า และแฟชั่น บ้างตอบว่าบรูคลิน ย่านถนนเรียงด้วยอิฐแบบโบราณ และอาคารโรงยาสูบเก่าที่ฟื้นฟูเป็นร้านอาหาร และแกลเลอรีสุดฮิป หรือมีทแพ็คกิ้งย่านที่ขึ้นชื่อว่า อันตรายและรกร้างได้รับการพัฒนา จนกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นามเดอะไฮไลน์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้หมายความว่าทุกตารางพื้นที่ต้องเป็นย่านสร้างสรรค์จึงจะส่งผลสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบแต่ผลรวมและภาพจำบางส่วนต่างหากที่อาจสะท้อนเรื่องราวของเมืองนั้นๆว่าสร้างสรรค์หรือเป็นไปในทิศทางใดไม่ต่างจากกรุงเทพฯ และย่านบางรัก ย่านต้นแบบ ที่ CEA และภาคีต่างๆ ผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษา และทดลองทำซ้ำ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลืมการฟังเสียงของผู้คนเพื่อขับเคลื่อนโมเดล พัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แวดล้อมด้วยกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่หลากหลายและคือต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจไปพร้อมกันก่อนนำความเป็นไปได้เหล่านี้ไปปรับใช้ต่อในวงกว้างขึ้นและชัดเจนขึ้นในระดับเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

เป็น
หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษาและทดลองทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมฟังเสียงของผู้คนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

อยู่
หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษาและทดลองทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมฟังเสียงของผู้คนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

คือ
หลากหลายโครงการที่เกิดขึ้นจากการผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษาและทดลองทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ลืมฟังเสียงของผู้คนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

สร้างแลนด์มาร์กให้น่ามอง ลองจัดย่านให้น่าอยู่

ถ้าถามว่า นิวยอร์กเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือไม่? หลายคนตอบว่าใช่แล้วย่านไหน คือ ย่านสร้างสรรค์ในนิวยอร์กอาจไม่มีคำตอบตายตัว บางคนเลือกตอบว่า ย่านโซโหเพราะเป็นแหล่งรวมร้านค้า และแฟชั่น บ้างตอบว่าบรูคลิน ย่านถนนเรียงด้วยอิฐแบบโบราณ และอาคารโรงยาสูบเก่าที่ฟื้นฟูเป็นร้านอาหาร และแกลเลอรีสุดฮิป หรือมีทแพ็คกิ้งย่านที่ขึ้นชื่อว่า อันตรายและรกร้างได้รับการพัฒนา จนกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นามเดอะไฮไลน์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้หมายความว่าทุกตารางพื้นที่ต้องเป็นย่านสร้างสรรค์จึงจะส่งผลสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบแต่ผลรวมและภาพจำบางส่วนต่างหากที่อาจสะท้อนเรื่องราวของเมืองนั้นๆว่าสร้างสรรค์หรือเป็นไปในทิศทางใดไม่ต่างจากกรุงเทพฯ และย่านบางรัก ย่านต้นแบบ ที่ CEA และภาคีต่างๆ ผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษา และทดลองทำซ้ำ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลืมการฟังเสียงของผู้คนเพื่อขับเคลื่อนโมเดล พัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แวดล้อมด้วยกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่หลากหลายและคือต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจไปพร้อมกันก่อนนำความเป็นไปได้เหล่านี้ไปปรับใช้ต่อในวงกว้างขึ้นและชัดเจนขึ้นในระดับเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

แข็งแกร่งจากภายใน พร้อม Say Hi!
คนมาใหม่จากภายนอก

ถ้าถามว่า นิวยอร์กเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือไม่? หลายคนตอบว่าใช่แล้วย่านไหน คือ ย่านสร้างสรรค์ในนิวยอร์กอาจไม่มีคำตอบตายตัว บางคนเลือกตอบว่า ย่านโซโหเพราะเป็นแหล่งรวมร้านค้า และแฟชั่น บ้างตอบว่าบรูคลิน ย่านถนนเรียงด้วยอิฐแบบโบราณ และอาคารโรงยาสูบเก่าที่ฟื้นฟูเป็นร้านอาหาร และแกลเลอรีสุดฮิป หรือมีทแพ็คกิ้งย่านที่ขึ้นชื่อว่า อันตรายและรกร้างได้รับการพัฒนา จนกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นามเดอะไฮไลน์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้หมายความว่าทุกตารางพื้นที่ต้องเป็นย่านสร้างสรรค์จึงจะส่งผลสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบแต่ผลรวมและภาพจำบางส่วนต่างหากที่อาจสะท้อนเรื่องราวของเมืองนั้นๆว่าสร้างสรรค์หรือเป็นไปในทิศทางใดไม่ต่างจากกรุงเทพฯ และย่านบางรัก ย่านต้นแบบ ที่ CEA และภาคีต่างๆ ผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษา และทดลองทำซ้ำ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลืมการฟังเสียงของผู้คนเพื่อขับเคลื่อนโมเดล พัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แวดล้อมด้วยกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่หลากหลายและคือต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจไปพร้อมกันก่อนนำความเป็นไปได้เหล่านี้ไปปรับใช้ต่อในวงกว้างขึ้นและชัดเจนขึ้นในระดับเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

ยินดีต้อนรับ

ถ้าถามว่า นิวยอร์กเป็นเมืองสร้างสรรค์หรือไม่? หลายคนตอบว่าใช่แล้วย่านไหน คือ ย่านสร้างสรรค์ในนิวยอร์กอาจไม่มีคำตอบตายตัว บางคนเลือกตอบว่า ย่านโซโหเพราะเป็นแหล่งรวมร้านค้า และแฟชั่น บ้างตอบว่าบรูคลิน ย่านถนนเรียงด้วยอิฐแบบโบราณ และอาคารโรงยาสูบเก่าที่ฟื้นฟูเป็นร้านอาหาร และแกลเลอรีสุดฮิป หรือมีทแพ็คกิ้งย่านที่ขึ้นชื่อว่า อันตรายและรกร้างได้รับการพัฒนา จนกลายเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นามเดอะไฮไลน์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและเป็นปอดแห่งใหม่ของเมืองด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้หมายความว่าทุกตารางพื้นที่ต้องเป็นย่านสร้างสรรค์จึงจะส่งผลสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบแต่ผลรวมและภาพจำบางส่วนต่างหากที่อาจสะท้อนเรื่องราวของเมืองนั้นๆว่าสร้างสรรค์หรือเป็นไปในทิศทางใดไม่ต่างจากกรุงเทพฯ และย่านบางรัก ย่านต้นแบบที่ CEA และภาคีต่างๆ ผนึกความร่วมมือ ร่วมศึกษา และทดลองทำซ้ำ อย่างต่อเนื่องโดยไม่ลืมการฟังเสียงของผู้คนเพื่อขับเคลื่อนโมเดล พัฒนาให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่แวดล้อมด้วยกลุ่มคนสร้างสรรค์ที่หลากหลายและคือต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีทั้งเอกลักษณ์ภูมิทัศน์ดีและความแข็งแกร่งด้านธุรกิจไปพร้อมกันก่อนนำความเป็นไปได้เหล่านี้ไปปรับใช้ต่อในวงกว้างขึ้นและชัดเจนขึ้นในระดับเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ต่อไป