CEA Project

CEA PROJECTS

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (CEA) ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) และการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)

18.08.2019

Creative Career

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการก้าวสู่อาชีพนักสร้างสรรค์

18.08.2019

YOUNG DESIGNER CLUB (YDC)

ชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ (YDC) ชมรมแนวใหม่ที่ออกแบบอนาคตตัวเองได้ก่อนใคร

18.08.2019

East is Craft

โครงการออกแบบและพัฒนาสินค้าประเภทคราฟต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อต่อยอดสู่การผลิต